VNO-NCW

Behoudt en verbetert het ondernemings- en vestigingsklimaat voor Nederlandse ondernemingen.

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn de twee grootste ondernemingsorganisaties van Nederland. De organisaties werken intensief samen en kennen ook regionale verenigingen.

De rol van VNO-NCW en MKB-Nederland is om de belangen van ondernemers te behartigen: Zo kunnen ondernemers problemen die opduiken bij het betreden van ontwikkelingslanden aankaarten bij de ondernemersorganisaties, die op hun beurt hierbij kunnen bemiddelen of dit onder de aandacht kunnen brengen van de overheid, ambassades en consulaten generaal en de politiek.

 

Het doel van de verenigingen is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven zowel op nationaal als op internationaal niveau. De belangenbehartiging is gericht op het in stand houden en verder verbeteren van het ondernemings- en vestigingsklimaat voor Nederlandse ondernemingen en voor buitenlandse ondernemingen die in of vanuit Nederland willen opereren.

 

Hiertoe onderhouden MKB-Nederland en VNO-NCW nauwe contacten met de politiek, het openbaar bestuur en andere maatschappelijke organisaties. Niet alleen in Nederland, maar ook in Brussel en andere internationale platforms. VNO-NCW en MKB-Nederland nemen daartoe ook deel aan het politiek en maatschappelijk overleg zoals dat in Nederland is georganiseerd. Zo zijn de organisaties belangrijke spelers in de Sociaal Economische Raad, het belangrijkste adviesorgaan op sociaal- en economisch gebied.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland zetten zich er voor in dat ondernemers optimaal zaken kunnen doen over de grens. Het belang van het stimuleren van de handel, export en aantrekken van investeringen zou naar onze mening nog veel prominenter een rol mogen spelen in het politieke debat. De Nederlandse export draagt 29% bij aan ons BNP. Ze verdienen we per jaar ongeveer 180 miljard alleen al aan onze goederenexport. Nederland heeft met zijn open economie veel baat bij een bloeiende wereldhandel.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland zien als hoofddoelstelling van ontwikkelingssamenwerking de economische verzelfstandiging: ontwikkelingslanden moeten sneller economisch op eigen benen staan en hun lokale economie van de grond krijgen. Economische groei is een randvoorwaarde voor structurele en duurzame ontwikkeling.

 

De focus van het Nederlandse OS beleid is de afgelopen jaren, mede door de sterke economische opkomst van Zuidoost Azië, vooral komen te liggen op Afrika. Het continent kent veel problemen maar herbergt ook de snelst groeiende economieën ter wereld. Opvallend is dat de groei niet alleen gedragen wordt door de export van grondstoffen, maar zeker ook door factoren als de groei van steden, de groei van een middenklasse en sectoren als telecom, landbouw en infrastructuur. Ook de regionale integratie van ontwikkelingslanden op handelsterrein draagt bij aan de economische groei. Desondanks blijft de belangrijkste uitdaging voor veel ontwikkelingslanden om een duurzame economische groei vast te houden en banen te scheppen. Veel ontwikkelingslanden kennen een sterke bevolkingsgroei waardoor het creëren van voldoende werk een belangrijk speerpunt is van het overheidsbeleid.

 

Het Nederlands bedrijfsleven kan op verschillende wijzen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ontwikkelingslanden en opkomende markten. Kennis en kunde en producten waaronder kapitaalgoederen van Nederlandse bedrijven kunnen goed ingezet worden op het versterken van de randvoorwaarden voor economische ontwikkeling (enabling environment), zoals een goede infrastructuur, voedselzekerheid, watervoorzieningen een gezondheidssysteem. Daarnaast kan handel van Nederlandse bedrijven op deze markten zorgen voor een spin-off effect: vaak wordt handel direct gevolgd door investeringen.

 

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn van mening dat een goede samenwerking tussen Nederlandse bedrijven, bedrijven in ontwikkelingslanden en NGO’s kan bijdragen aan deze economische ontwikkeling. NGO’s hebben vaak kennis over het land en de juiste netwerken, bedrijven hebben de expertise in huis die van toegevoegde waarde kan zijn in de ontwikkelingslanden. Het platform ondernemen in ontwikkelingslanden kan aan de basis van deze samenwerking tussen NGO’s en bedrijven liggen en zorgen voor de juiste matchmaking.

 

Meer informatie:

http://www.mkb.nl/index.php?pageID=5 (externe link)